هیات مدیره

  1. خانه
  2. هیات مدیره

احسان پیری

رئیس هیات مدیره

جواد نیشابوری

نائب رئیس دوم هیات مدیره

محمدرضا سهل آبادی

نائب رئیس اول هیات مدیره

حافظ حیدرزاده

منشی و عضو هیات مدیره

محمد مهدی مومن زاده

دبیرکل

جهاندار شکری

عضو اصلی هیات مدیره

حسین زاهدی

عضو اصلی هیات مدیره

امین آذریان

عضو اصلی هیات مدیره

بابک فروتن مهر

عضو اصلی هیات مدیره
فهرست