شرایط عضویت

  1. خانه
  2. شرایط عضویت

اعضای رسمی حقوقی:

شامل کلیه انجمن ها و تشکل های (صنعتی، صنفی ، معدنی ، تجاری ، بازرگانی ، علمی )
و واحد های ( صنعتی، معدنی ، تجاری ، بازرگانی ، تحقیقاتی و پژوهشی ، خدمات فنی و مهندسی )

اعضای رسمی حقیقی:

شامل کلیه مدیران شاغل در واحد های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی

اعضای افتخاری حقوقی و حقیقی:

کلیه فعالان بخش صنعت ، معدن ، تجارت ، بازرگانی، تحقیقاتی و پژوهش می توانند با رعایت قوانین و موازین جاری جمهوری اسلامی ایران به عضویت افتخاری درآیند. همچنین کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز آموزشی دولتی و خصوصی می توانند با رعایت شرط سنی به عضویت افتخاری در آیند.

فهرست