ایمیدرو 85 درصد برنامه 240 هزار میلیارد ریالی خود را فعال ساخت

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. ایمیدرو 85 درصد برنامه 240 هزار میلیارد ریالی خود را فعال ساخت
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت : سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) در دولت یازدهم 240 هزار میلیارد ریال طرح در دستور کار داشت و تا پایان سال گذشته بیش از 85 درصد این برنامه فعال شد و برخی به افتتاح رسید .

« مهدی کرباسیان » روز دوشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : واقعیت اینکه از مجموع طرح هایی کــه پیــش روی ایــن ســازمان قــرار داشــت، 85درصــد بــا همــکاری و مشــارکت بخــش خصوصــی، جــان گرفــت و شماری از آنها افتتــاح شدند و ایــن مهم امیدوارکننــده بــرای ادامــه مســیر و انجــام وظایــف محوله است.

** طرحهای فولادی با جذب 1.6 میلیارد یورو
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت : طرح هــای اســتانی فــولاد ( هفت طرح ) بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و همچنیــن جــذب 1.6 میلیــارد یــورو فاینانــس، فعــال شــدند و اکنــون برخــی در نوبــت افتتــاح قرار دارند.
وی افزود :نمونــه عینــی آن هم آذرماه 95، کارخانــه آهــن آســفنجی فــولاد ســفید دشــت چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه بــه عنــوان نخســتین طــرح از فولادهــای اســتانی- بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــوری و وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت بــه مــدار تولیــد پیوســت.
همچنین فولاد شادگان نیز در اردیبهشت 96 به عنوان دومین طرح در مدار قرار گرفت و برای خرداد ماه هم انتظار می رود سه واحد دیگر اضافه شوند .
فولاد سپید دشت ( چهارمحال و بختیاری )، فولاد شادگان ( خوزستان) ، نی ریز ( فارس ) ، قائنات ( خراسان جنوبی ) ، میانه ( آذربایجان شرقی )، سبزوار ( خراسان رضوی)، بافت ( کرمان ) در مجموع هفت طرح فولاد استانی است .

** واگذاری غیرتخصصی سرمایه های ایمیدرو در دولت دهم با بی تدبیری
رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو اضافه کرد: دولت دهم بــدون تدبیــر و تجربــه، به شیوه غیر تخصصی شرکت های معــادن و صنایــع معدنی تحت پوشش این سازمان را به ارزش 210 هزار میلیارد ریال در قالب رد دیون واگذار و از بدنه این سازمان جدا ساخت و این درحالی بود که هدایــت حــوزه معدنــی و صنایــع معدنــی بــر عهــده ایــن ســازمان قرار داشت.

** بخش خصوصی در کنار ایمیدرو در مسیر توسعه اقتصادی
کرباسیان خاطرنشان ساخت : بخــش خصوصــی کشــور، همــواره آمــاده مشــارکت در توســعه اقتصــادی اســت و خــود را در شرایط سخت شروع فعالیت دولت یازدهم در کنــار ایمیــدرو قــرار داد، تــا ایــن مجموعــه بتوانــد طرح هایــی کــه دارای حواشــی فــراوان بودنــد، بــه حرکــت درآورد و برخــی را نیــز بــه بهــره بــرداری برســاند.

** طرح پرعیار سازی سنگ آهن برپایه دانش ایرانی
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: امروز در بخش سنگ آهن طرحی راه اندازی شده که اتفاقــی تاثیــر گــذار در بخــش معــدن محســوب می شود و طــرح پرعیارســازی ســنگ آهــن هماتیتــی معــدن جــلال آبــاد ( کرمان ) توسط بخــش خصوصــی و بــرای نخســتین بار دانش آن در کشور خلق شده، آغازی بربکارگیری مــواد معدنــی اســت کــه تاکنــون بــه عنــوان باطلــه به حساب می آمد.

** دولت یازدهم فعالیت های اکتشافی را معنا بخشید
کرباسیان گفت: پیشینه تاریخی نشان می دهد که مجموع فعالیت اکتشاف معدنی کشور از 100 هزار کیلومتر مربع فراتر نرفته، اما در دولت یازدهم انجام
فعالیت هــای اکتشــافی در وسعت 250 هــزار کیلومتــر مربع از مساحت کشور به عنوان یکی از برنامه ها کلید خورد و در اولویــت قــرار گرفت ومرحله شناســایی 100 درصــدی پهنه هــا بــه اتمــام رســیده و دربرخــی از آنها مرحلــه پــی جویــی و اکتشــافات عمومی بــا پیشــرفت های قابــل ملاحظــه
همراه شده است.
بر پایه نتایج مقدماتی اعلام شده، تاکنون ذخیره 450 میلیون تنی زغالسنگ، 550 میلیون تنی سنگ آهن، 150 هزار تنی آنتیموان و 40 تنی طلا کشف شده است.

** توسعه زیر ساخت ها همسو با اجرای برنامه ها
کرباسیان تاکید کرد : سازمان ایمیدرو بدون توجه به زیر ساخت ها، اجرای طرح ها را دنبال نمی کند و براین اساس، گسترش زیرساخت ها در قالب جاده، خطوط ریلی، بنادر، آب وبرق و گاز از وظایــف ایــن نهــاد سیاســتگذار اســت.
وی گفت: تصــور ایجــاد ظرفیت هــای پیش بینی شده در افق چشم انداز 1404 به منظور 55 میلیــون تن فــولاد، 1.5 میلیــون تن آلومینیــوم، 440 هــزار تن مــس و… بــدون ایجــاد و توســعه زیرســاخت، امــری غیرممکن به نظر می رسد.

** راه اندازی بیش از 30 طرح فولادی،طلا، زغالسنگ
رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت : این سازمان در دوره فعالیت دولت یازدهم ( منتهی به 1395 ) بیــش از 30 طــرح را در بخش هــای فــولاد، آلومیینــوم، طــلا، زغالســنگ و… را فعــال یــا راه انــدازی کــرد.
همچنین اردیبهشــت 1394 بــا آغــاز عملیــات اجرایــی آلومینیــوم جنــوب بــه عنــوان بــزرگ تریــن طــرح تولیــد آلومینیــوم در ایــران، حرکتــی نــو در ایــن صنعــت آغــاز شــد و مقیــاس پروژه هــای ایــن بخــش را بیــش از دو برابــر افزایــش داد.

** تکمیل طرح الکترود گرافیتی قطع وابستگی فولاد به خارج
کرباسیان یادآور شد: دولت یازدهم در حوزه ایمیدرو علاوه بر فعال سازی فولاد های استانی ، انعقــاد قــرارداد خریــد تجهیــزات اصلــی کارخانــه الکتــرود گرافیتــی کــه از فنــاوری پیشــرفته ای برخــوردار اســت در دستور کار قرار داد که این مهم اتفــاق بــی ســابقه ای در صنعــت فــولاد است .
وی اضافه کرد: طــرح الکتــرود گرافیتــی که به نظر می رسید از برنامه خارج و بایگانی شده، در دولت یازدهم از ســکون خــارج و در واقع آخریــن حلقــه وابســتگی صنعــت فــولاد بــه داخــل کشــور منتقــل شــد.
الکترود گرافیتی یکی از مهمترین اجزای یک کوره قوس الکتریکی است، و در واقع تنها محصولی محسوب می شود که دارای سطح بالایی از هدایت الکتریکی و قابلیت حفظ مقدار قابل توجهی از حرارت تولید شده در محیط است. با توجه به کاربرد الکترود در کوره های ذوب، خواص فیزیکی- مکانیکی الکترود نظیر مقاومت الکتریکی، مقاومت خمشی و … موثر است، همچنین در مقدار خاکستردر خواص هدایتی و کاربردی الکترود تاثیر بسزایی دارد.

** فعال سازی معــدن روی مهــدی آبــاد با کنسرسیوم بخش خصوصی
بگفته کرباسیان یکی از دستاوردهای ایمیدرو در دولت تدبیر وامید فعال سازی قرار داد معدن روی مهدی آباد ( یزد ) است که قــرارداد ســرمایه گــذاری آن بــا کنسرســیومی از بخــش خصوصــی بــه ارزش یــک میلیــارد دلار امضا شد .
همچنیــن عملیــات اجرایــی احــداث 2 کارخانــه فــراوری تیتانیــوم در کهنــوج بــا حضــور شــرکتهای صاحب نــام خارجــی، عملیاتــی شــده اســت.
علاوه براین راه اندازی کارخانــه جدیــد زغالشــویی توسط شــرکت زغالســنگ البــرز مرکــزی از دیگر دستاوردهای عملکرد این دوره است .

** سنگان نماد همکاری بخش خصوصی با ایمیدرو
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: براثر تلاش های صورت گرفته از سوی مدیران و کارشناسان این سازمان، مجتمــع ســنگان بــرای ایجــاد ظرفیــت تولیــد 17.5 میلیــون تــن کنســانتره و 15 میلیــون تــن گندلــه ســنگ آهــن، آمــاده شــده و 2 کارخانــه پنج میلیــون تنــی گندلــه و یــک کارخانــه 2.5 میلیــون تنــی کنســانتره ســنگ آهــن دارد که راه اندازی آنها نمونه هایــی از همــکاری با شــرکت های خصوصــی داخلــی است .

** تولید کنندگان چشم انتظار همکاری بیشتر بانکی
کرباسیان خاطرنشان ساخت: تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته برای رشد و توسعه فعالیت در عرصه معدن وصنایع معدنی با چالش ها و دشواری های ویژه ای نیز همراه بوده و یکی از آنها مسایل بانکی است و با وجود همکاری های متفاوت نسبت به دولت دهم، اما همچنان چشم انتظار مساعدت بیشتری در این ارتباط هستیم .
وی گفت : ضعف هایی در حــوزه ارتباطــات بانکــی و شــرایط بیــن المللــی وجــود دارد کــه برطرف شدن آن نیازمند تــلاش تمامی مدیــران ایــن بخش است و امروز مــردان دولــت یازدهــم و دســتگاه دیپلماســی بــا دلگرمی در مسیر رفع موانع در این زمینه گام برمی دارند.
به گزارش ایرنا، تجارت خارجی محصولات معدنی در سال 95 به میزان 57 میلیون و 684 هزار و164 تن به ارزش هفت میلیارد و دو میلیون دلار ثبت شد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 38 و 17 درصد رشد نشان می دهد .
برابر این آمار، صادرات وزنی محصولات معدنی سهم 44 درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داد و از لحاظ ارزشی هم سهم 16 درصد داشت .

فهرست