دانش بنیان یک ضرورت برای کشورمان است.

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. دانش بنیان یک ضرورت برای کشورمان است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایراندانش بنیان یک ضرورت برای کشورمان است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: دانش بنیان در یک عبارت، چرخه خدمات و نوآوری را عملیاتی می کند که این نیاز برای پیشرفت کشورمان یک ضرورت محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در نخستین همایش تولید دانش بنیان، حامی محیط زیست با بیان اینکه نظام ارزیابی بتواند رقابت را به معنای حقیقی فراهم کند و به دور از نمایش باشد، گفت: دانش بنیان در یک عبارت، چرخه خدمات و نوآوری را عملیاتی می کند که این نیاز برای پیشرفت کشورمان یک ضرورت محسوب می شود و مسئله ای نیست که از حاکمیت و دولت محقق شود.

وی با اشاره به اینکه یک نظام ارزیابی به معیارها  باید پایبند و از شفافیت و دقت عمل برخوردار باشد، تصریح کرد: این امر سبب می شود شرایط رابرای موسسات و شرکت ها به درستی مهیا کنیم که هر کدام از این فرآیندها می تواند چرخه فعالیت و نوآوری را عملیاتی کند.

اسلامی در ادامه گفتدانش بنیان، یعنی بنیان خلق محصول و تولید، ظرفیت مهندسی خلق محصول، قدرت بهره وری، بهبود قدرت عمر محصول، قوام و دوام است. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: دانش بنیان به عبارت دیگر نوانگاری یک محصول را در بستر زمان ایجاد می کند و فناوری هایی که تولید می کند رشد و تعالی دارند. وی همچنین اظهار داشت: جایی که از این مسیر عبور کنیم و اراضی جامعه فنی مهندسی، صنعتی و تولیدی کشور را بتوانیم ارتقا دهیم، دراین صورت ارزش افزوده ایجاد می شود و از پسماند می توان به صورت نوین و فناورانه استفاده کرد. 

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تولید، سازگار با نظام فکری و ساختاری می تواند محیط زیست را حفظ کند، گفتدر این صورت میتوانیم جامعه و صنعت سبز به ارمغان آوریم، هر رشته به خودی خود رشد کرده و می تواند فراگیر و تاثیر گذار باشد؛ آن موقع است که بهره وری معنا پیدا می کند و زنجیره ارزش همه عقربه هایش بهم متصل شده و رشد تعالی اتفاق می افتد.

فهرست