نشست صمیمی ریاست سازمان با هیات مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تهران

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. نشست صمیمی ریاست سازمان با هیات مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تهران
دیدار صمیمی مهندس مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران با اعضاء هیات مدیره خانه صنعت، معدن جوانان تهران در محل سازمان برگزار شد.نشست صمیمی ریاست سازمان با هیات مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تهران


به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران دراین دیدار مهندس مس فروش ضمن خوش آمد گویی به حاضرین گفت: تلفیق تجربه پیشکسوتان و نیروی جوانی می تواند ره یافت عبور از هر مشکلی در کشور باشد. گاهی با مجموعه پرنشاط و جوانی برخورد می کنیم که از دانشگاه پا به عرصه صنعت و تولید گذاشته اند و فعالیت هایی را انجام می دهند که متحیر می شویم و نشان از انگیزه بالای جوانان ایرانی است.

ایشان افزودند : این تفکرات نوین وروش های امروزی جوانان ایران را باید باور کنیم و گرنه دچار مشکل می شویم.

رئیس سازمان گفت: فعالین اقتصادی که تفکرات نوین دارند کم هستند و این وظیفه شما است که این افراد را به تکنولوژی نوین آشنا کرده و دور هم جمع کنید. صنعت گری که از تکنولوژی 40سال پیش استفاده می کند باید با مشاوره و کمک او را یاری کرد و این مهم اگر از زبان بخش خصوصی مثل خانه صنعت، معدن  باشد موفق خواهد بود.

وی گفت: اگرکشور ما به تجارت جهانی الحاق شود، رقابت دراین بازار سخت خواهد شد. صنعتگری می تواند پایداربماند که توان رقابت دراین فضا را داشته باشد ونقش خانه صنعت و معدن وNGOها و انجمن ها بیشتر می شود.

ایشان با بیان ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم کردن فضای امن افزود: ایجاد فضای جدید صادراتی باید از برنامه های شما باشد و تولید صادرات محور راه نجات اقتصادکشور است.

دراین مراسم مهندس صدری رئیس خانه صنعت و معدن جوانان ایران نیز گزارشی از وضعیت خانه صنعت و معدن و برنامه های پیش رواین نهاد ارائه و بر تعامل بیشتر و سازنده با سازمان تاکید نمود

درپایان مراسم از زحمات و تلاش دادرس عضو هیات امناء خانه صنعت و معدن با اهداء لوح تقدیر شد.

فهرست