کارنامه مجوزهای معدنی در چهار‌ماه

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. کارنامه مجوزهای معدنی در چهار‌ماه

کارنامه مجوزهای معدنی در چهار‌ماه

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران، به نقل دنیای‌اقتصاد : کارنامه چهار ماهه مجوزهای معدنی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد. پروانه‌های اکتشاف در چهار‌ماهه سال ۱۴۰۱، نسبت به ۴‌ماهه سال ۱۴۰۰، سه درصد افزایش یافتند. بنا بر بخش‌های مختلف قسمت معدن در آخرین گزارش منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع کل پروانه‌‌‌‌‌‌های اکتشافی صادره در استان‌ها در چهار ‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۲۸۷فقره بوده و این مقدار در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به ۲۹۷‌فقره رسیده است.

هزینه عملیات اکتشاف نیز  از ۹/ ۴۵۷‌میلیارد‌ ریال به رقم ۵/ ۷۵۴میلیارد‌ ریال رسیده و تقریبا ۶۴درصد افزایش یافته است، همچنین میزان پتانسیل اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معادن در چهارماهه امسال  دو‌هزار و ۵۲۵ نفر بوده است.  استان‌های خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، سیستان و بلوچستان، قم و همدان پنج استانی هستند که بیشترین پروانه اکتشاف معدنی در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌ جاری را دریافت کرده‌‌‌‌‌‌اند. پنج استانی که بیشترین هزینه را صرف عملیات اکتشافی خود کرده‌اند به ترتیب، عبارت از استان‌های گلستان، فارس، خراسان‌جنوبی، یزد و خراسان‌رضوی بوده‌‌‌‌‌‌اند.

آذربایجان‌شرقی: در چهار‌ماهه اول سال‌۱۴۰۱، در استان آذربایجان‌شرقی ۱۲‌فقره پروانه اکتشاف معدنی صادر شده‌است. این مقدار در همین بازه زمانی در سال‌گذشته ۲۲‌فقره بوده است. تعداد پروانه‌های صادره در این یک سال، ۴۵‌درصد کاهش داشته است. همچنین این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۲/ ۱۹میلیارد‌ریال برای ۷عملیات اکتشافی خود هزینه‌کرده و باعث اشتغال ۳۱‌نفر در ۹معدن شده است.

آذربایجان‌غربی: ۱۹‌فقره پرونده اکتشاف در چهار‌ماهه اول سال‌جاری در استان آذربایجان‌غربی صادر شده‌است. این مقدار در چهار‌ماهه اول سال‌گذشته، ۱۵‌فقره بوده و حدود ۲۶‌درصد افزایش داشته است. این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۴‌میلیارد‌ریال برای اکتشاف در ۵ معدن خود هزینه ‌کرده است. در همین چهار ماه، ۴۳‌نفر در این ۶ معادن مشغول به‌کار شده‌اند.

اردبیل: در استان اردبیل، ۶‌فقره پروانه اکتشاف در چهار ‌ماهه سال‌گذشته صادرشده است اما این مقدار در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به چهار‌فقره، رسیده و حدود ۳۳‌درصد کاهش تغییرات داشته است. در این استان، ۸/ ۱میلیارد‌ریال در چهار‌ماهه اول سال‌جاری صرف هزینه‌های اکتشافی در ۵معدن شده است. البته در این استان، ۳۳۱ نفر می‌توانند در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۱، در ۴‌معدن مشغول به‌کار شوند.

اصفهان: پرونده‌‌‌‌‌‌های اکتشافی چهار‌ماهه نخست سال‌جاری در این استان، ۱۳‌فقره بوده است. این درحالی‌ است که پروانه‌‌‌‌‌‌های اکتشاف در همین استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۲۰‌فقره بوده است؛ در واقع این استان، حدود ۳۵‌درصد کاهش صدور پرونده داشته است. در اصفهان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۴/ ۲۲میلیارد‌ریال برای اکتشاف در ۶ معدن هزینه شده است. این استان می توانست ۳۱ نفر را در همین چهار‌ماه سال‌۱۴۰۱، در ۱۲ معدن مشغول به‌کار کند.

البرز: استان البرز طی چهار‌ماهه اول در دو سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، هیچ مجوزی برای پرونده‌‌‌‌‌‌های معدنی خود دریافت نکرده است. در بازه مورد بررسی سال‌جاری، ۶ نفر می توانستند در  معدن البرز مشغول به‌کار شوند.

ایلام: سه مجوز پروانه اکتشاف برای استان ایلام در چهار‌ماهه اول سال‌۱۴۰۱ صادرشده است. این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، هیچ مجوزی برای افتتاح خط معدنی، دریافت نکرده است. در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری همچنین‌ ۸/ ۱‌میلیارد‌ریال صرف هزینه‌های اکتشافی برای یک معدن شده است. ۵ نفر از شهروندان این استان می‌توانستند در چهار ماهه سال‌جاری به‌کار در این معدن گمارده شوند.

بوشهر: استان بوشهر نیز در چهار‌ماهه اول دو سال‌گذشته هیچ مجوز معدنی، دریافت نکرده است. میزان اشتغال‌‌‌‌‌‌زایی در استان بوشهر در یک معدن، تعداد ۸ نفر بوده است.

تهران: در استان تهران یک پروانه مجوز معدنی در چهار‌ماهه سال‌جاری صادرشده اما این استان در چهار‌ماهه نخست سال‌گذشته همین مجوز را هم دریافت نکرده‌بود. هزینه اکتشاف چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری در این استان، حدود ۵/ ۰میلیارد‌ریال برای یک معدن بوده است. همچنین ۳۹ نفر در بازه زمانی چهار‌ماه ابتدایی سال‌جدید در همین یک معدن می‌توانستند مشغول به‌کار شوند.

جنوب استان کرمان: در استان کرمان، هفت مجوز در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جدید برای افتتاح معادن جدید صادرشده و این مقدار در چهار‌ماهه سال‌گذشته، تنها دو‌فقره بوده است. هزینه اکتشاف جنوب کرمان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۵/ ۴۳‌میلیارد ‌ریال برای دو فقره بوده است. میزان اشتغال در این استان و در معادنی که در چهار‌ماهه سال‌جاری پروانه اکتشاف دریافت کرده‌‌‌‌‌‌اند، ۳۹ نفر بوده است.

چهارمحال و بختیاری: در استان چهارمحال و بختیاری در چهار‌ماهه سال‌جدید هیچ مجوز معدنی صادر نشده است. البته در چهار‌ماهه اول سال‌گذشته، سه مجوز معدنی در این استان صادرشده است، بنابراین این مقدار، ۱۰‌درصد کاهش یافته است.

خراسان‌جنوبی: در چهار‌ماهه اول سال‌گذشته، خراسان‌جنوبی ۲۷‌فقره پروانه اکتشاف صادره دریافت کرده و در سال‌جاری، این رقم به ۵۹‌فقره رسیده است، بنابراین این استان در چهار‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۱۱۸‌درصد تغییرات داشته است. هزینه اکتشافات در چهار‌ماهه نخست سال‌جاری در ۱۵معدن این استان، ۲/ ۸۵میلیارد‌ریال بوده است. همچنین ۲۵ نفر در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری می‌توانستند در این ۶ معدن مشغول‌ به کار شوند.

خراسان‌رضوی: در چهار‌ ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۰، ۲۷‌فقره پروانه معدن در استان خراسان‌رضوی ثبت‌شده است. این مقدار در سال‌جاری، به ۵۹‌فقره مجوز رسیده و ۱۱۸‌درصد افزایش داشته است. این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، حدود ۳/ ۶۲میلیارد‌ ریال صرف هزینه‌های اکتشافی ۱۴‌معدن خود کرده است. پتانسیل برای افراد به‌کار گرفته‌شده در پروژه‌‌‌‌‌‌های اکتشاف سال‌جاری به ۲۱۲‌نفر  در این ۲۹ معدن می‌‌‌‌‌‌رسد.

خراسان‌شمالی: در خراسان‌ شمالی، در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌پیش، سه پروانه برای مجوزهای معدنی صادرشده است. این مقدار در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، به یک عدد رسیده و حدود ۶۶‌درصد کاهش یافته است. هزینه اکتشاف در چهار‌ماهه ابتدایی این استان، حدود ۲/ ۱۴‌میلیارد‌ ریال برای ۲ معدن بوده است. همچنین ۱۶ نفر در چهار‌ماهه نخست سال‌جاری می‌توانستند در ۵معدن این استان شروع به‌کار کنند.

خوزستان: در این استان‌جنوبی کشور و در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته چهار‌فقره پروانه اکتشاف صادر شد و در چهار‌ماهه سال‌جدید این مقدار به ۵ عدد افزایش یافت و حدود ۲۵‌درصد افزایش یافته است. هزینه اکتشاف طی چهار‌ماهه نخستین سال‌جاری، ۲/ ۰میلیارد ‌ریال برای ۳معدن بوده است. در ضمن، ۳۴‌نفر از شهروندان این استان می‌توانستند در ۴‌پروژه‌‌‌‌‌‌ معدنی در چهار‌ماهه سال‌جاری این استان شروع به‌کار کنند.

زنجان: در چهار‌ماه اول سال‌گذشته، ۵‌فقره پروانه اکتشاف در این استان صادر شد اما در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جدید این رقم به ۶‌فقره پروانه اکتشاف رسید‌ و حدود ۲۵‌درصد افزایش داشت. استان زنجان در چهار‌ماهه نخست سال‌جاری، حدود ۳/ ۱۱‌میلیارد‌ریال صرف هزینه‌های اکتشافی خود کرده است.

سمنان: این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۴ مجوز برای افتتاح معدن دریافت کرد و در سال‌جاری، این عدد به ۳‌فقره پروانه اکتشاف رسید، بنابراین مجوزدهی در این استان ۲۵‌درصد کاهش داشته است. استان سمنان، ۵/ ۱۶‌میلیارد ‌ریال برای عملیات اکتشافی خود در ۵‌معدن هزینه‌کرده است.

سیستان و بلوچستان: در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌پیش، ۱۱ معدن در این استان پروانه اکتشاف دریافت کردند و این رقم در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به ۳۹ رسید. به همین ترتیب هم‌ درصد تغییرات در سیستان و بلوچستان، ۳۹‌درصد بوده است. سیستان و بلوچستان، ۳/ ۵میلیارد‌ریال برای عملیات اکتشافی در ۵ معدن خود هزینه‌کرده است. ۳۵۸ نفر از شهروندان این استان می‌توانسته‌اند در همین بازه زمانی مشغول به‌کار در ۷ پروژه‌‌‌‌‌‌ معدنی شوند.

فارس: ۲۹‌فقره پروانه اکتشاف در سال‌گذشته به استان فارس رسید. این میزان در چهار‌ماهه نخست سال‌جاری به ۱۷‌فقره پروانه رسید، بنابراین این عدد ۴۱‌درصد کاهش یافته است. بنا بر گزارش وزارت صمت، این استان ۹/ ۱۱۳میلیارد‌ریال برای اکتشاف در ۹ معدن خود هزینه‌کرده است. این پروژه‌‌‌‌‌‌ها در چهار‌ماهه اول سال‌جاری می‌توانسته‌اند ۷۳۸ نفر از شهروندان این استان را در ۱۸ معدن مشغول به‌کار کنند.

قزوین: استان قزوین در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، اجازه اکتشاف در ۳ معدن را دریافت کرد. این رقم در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به پنج‌فقره پروانه رسید‌ و حدود ۶۶‌درصد افزایش یافت. همچنین مبلغ، ۴/ ۰میلیارد‌ریال صرف هزینه‌های اکتشافی در ۱ معدن این استان شده است. ۱۲نفر در چهار‌ماهه این سه معدن در سال‌جاری می‌توانسته‌‌‌‌‌‌اند مشغول به‌کار شوند.

قم: میزان مجوزهای صادره در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۶‌فقره بوده و این رقم در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به دو عدد فروکاسته شده است، بنابراین مجوزدهی در این بخش، ۲‌فقره کاهش یافته است. در بازه زمانی چهار‌ماهه سال‌جاری این پروانه‌‌‌‌‌‌ها می‌توانسته‌اند برای ۱۴‌نفر در ۴ معدن این استان اشتغال‌‌‌‌‌‌آفرینی کنند.

کردستان: در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۱۰‌فقره مجوز معدنی برای اکتشاف صادرشده و این عدد در سال‌جاری به ۲۳‌فقره پروانه رسیده؛ یعنی حدود ۱۳۰‌درصد افزایش داشته است. این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۷/ ۲۰‌میلیارد‌ریال صرف هزینه‌های اکتشافی ۴معدن خود کرده است. همچنین ۵۲ نفر در همین ۶ معدن استان می‌توانسته‌اندمشغول به‌کار در همین پروژه‌‌‌‌‌‌ها شوند.

کرمان: در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته ۲۵‌فقره پروانه اکتشاف در این استان صادرشده و در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، این رقم به ۱۲‌فقره پروانه رسیده است، بنابراین این مقدار طی این یک سال، حدود ۵۲ درصت افت داشته است. ۱۸۰نفر از شهروندان این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، می‌توانسته‌اند مشغول به‌کار در این ۶معدن شوند.

کرمانشاه: در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، ۷‌فقره پروانه اکتشاف صادرشده و این مقدار در سال‌جاری به ۶‌فقره پروانه رسیده است؛ بنا بر همین آمار، پروانه‌‌‌‌‌‌های اکتشاف در این استان، ۱۴‌درصد کاهش داشته‌‌‌‌‌‌اند. حدود ۸/ ۴۴میلیارد‌ریال در این استان برای هزینه‌های اکتشاف این ۶‌معدن خرج شده است. همچنین ۶ متقاضی کار در این استان توانسته‌‌‌‌‌‌اند در سال‌جاری مشغول به‌کار شوند.

کهگیلویه و بویراحمد: تعداد پروانه‌‌‌‌‌‌های اکتشاف در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته این استان، یک‌فقره بوده است و همچنین این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری نیز همین روند را حفظ کرده و تنها یک‌فقره پروانه دریافت کرده است. این پروژه‌ها در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۶ نفر را در این ۶معدن می‌توانستند به‌کار گمارند.

گلستان: با وجود اینکه استان گلستان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته هیچ پروانه مجوزی دریافت نکرده اما در چهار‌ماهه نخست سال‌جاری، موفق به اخذ یک‌فقره پروانه اکتشاف شده است.

گیلان: استان گیلان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری موفق به دریافت هیچ پروانه اکتشاف معدنی نشده اما در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری این استان، یک‌فقره پروانه اکتشاف دریافت کرده است. ۱۷ نفر از جویندگان کار این استان می‌توانسته‌‌‌‌‌‌اند در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری در ۲ معدن مشغول به‌کار شوند.

لرستان: استان لرستان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، پنج‌فقره مجوز معدنی دریافت کرده اما در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، موفق به دریافت هیچ پروانه اکتشافی نشده است.‌ درصد تغییرات تعداد پروانه‌‌‌‌‌‌ها، کاهش صددرصدی را نشان می‌دهد، با این‌وجود در استان لرستان، مبلغ ۵/ ۴میلیارد‌ریال صرف هزینه‌های اکتشافی در ۵معدن شده است. ۱۰ نفر از شهروندان این استان می‌توانسته‌‌‌‌‌‌اند به واسطه همین یک پروژه‌‌‌‌‌‌ مشغول به‌کار شوند.

مازندران: استان مازندران در چهار‌ماهه ابتدایی ابتدایی سال‌گذشته تنها یک‌فقره پروانه اکتشاف دریافت کرده است اما در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، هیچ پروانه‌‌‌‌‌‌ای دریافت نکرده است. صدور مجوزدهی در این استان، صددرصد افت داشته است. در استان مازندران، ۶ فرد جدید می‌توانسته‌اند در این یک پروژه‌‌‌‌‌ مشغول به‌کار شوند.

مرکزی: در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته، استان مرکزی ۸‌فقره پروانه اکتشاف معدن دریافت کرده اما در چهار‌ماهه ابتدای سال‌جاری این عدد به یک‌فقره رسیده است. با بررسی میزان تغییر مجوزدهی، شاهد افت ۸۷درصدی هستیم. استان‌مرکزی می‌توانسته با همین پروانه‌‌‌‌‌‌ها، در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری ۴۳ نفر را در ۷معدن مشغول به‌کار کند.

هرمزگان: تعداد مجوزهای صادرشده در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته هرمزگان، ۱۳‌فقره بوده اما این استان در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری تنها اجازه اکتشاف در ۷معدن را دریافت کرده است، بنابراین این مقدار در این بازه زمانی، ۴۶‌درصد کاهش داشته است. ۹/ ۱۰‌میلیارد‌ریال در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، برای هزینه‌های اکتشافی برای ۷معدن این استان صرف شده است. در همین استان و در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۶۸نفر در ۶‌معدن می‌توانستند به‌کار در معادن گمارده شوند.

همدان:تعداد مجوزهای صادرشده چهار‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۰ این استان، ۸‌فقره بوده است اما این عدد در سال‌جاری به ۳‌فقره پروانه فروکاسته؛ بنابراین می‌توان گفت که مجوزدهی در همدان، ۶۲‌درصد افت داشته است. هزینه اکتشاف در این استان نیز مبلغ ۲‌میلیارد‌ریال برای ۴ معدن بوده است. تعداد ۲۴نفر جویای کار نیز در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری در این ۵ معادن می توانسته اند مشغول به‌کار شوند.

یزد: تعداد پروانه‌‌‌‌‌‌های اکتشاف معدنی در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌گذشته ۲۱‌فقره بوده است. این مقدار در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری نیز همین مقدار بوده است. هزینه اکتشاف در چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری استان یزد، مبلغ ۳/ ۶۷میلیارد‌ریال برای ۲۲ معدن بوده است. استان یزد می‌توانسته  با پروانه‌‌‌‌‌‌های اخذ شده در سال‌جاری برای ۸ معدن، ۶۹ نفر را طی چهار‌ماهه ابتدایی سال‌ شاغل کند.

منطقه آزاد تجاری‌صنعتی ماکو: تعداد مجوزهای صادرشده برای اکتشاف معدن در این منطقه آزاد سال‌گذشته، ۴‌فقره بوده است و این مقدار در سال‌جاری به ۳‌فقره رسیده و حدود ۲۵درصد کاهش داشته است. هزینه اکتشاف چهار‌ماهه ابتدایی سال‌جاری در این منطقه برای یک معدن، مبلغ ۲/ ۲‌میلیارد ‌ریال بوده است. همچنین حدود ۱۴‌نفر در این استان در معدنی که به‌تازگی و در چهار‌ماهه اول سال‌۱۴۰۱ وارد خط شده، می‌توانسته‌اند مشغول به‌کار شوند.

 

فهرست