همدان

  1. خانه
  2. اعضا خانه

سعید افقی

رئیس هیئت مدیره

محمد فواد موحد

نائب رئیس اول هیئت مدیره

مهدی عرب زاده

نائب رئیس دوم هیئت مدیره

محمدرضا سلیمانی شرفی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

ذلیخا کریمی

منشی و عضو هیئت مدیره
فهرست