خراسان رضوی

  1. خانه
  2. اعضا خانه

آرزو رجب پور

رئیس هیئت مدیره

محسن شریعتی

نائب رئیس اول هیئت مدیره

سعید کیشانی

نائب رئیس دوم هیئت مدیره

مهدی ملت خواه

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

محمد زین العابدین زاده

عضو هیئت مدیره
فهرست