محسن جلال پور

استعفای رییس اتاق ایران پذیرفته شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. استعفای رییس اتاق ایران پذیرفته شد
تهران- ایرنا- هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست امروز (یکشنبه) خود، استعفای محسن جلال پور رییس اتاق ایران را پذیرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این نشست ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ مشخص خواهد شد.
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران در حاشیه این نشست در گفت وگو با ایرنا، زمان پیشنهادی هیات رییسه برای برگزاری انتخابات را چهاردهم یا بیست وهشتم شهریور عنوان کرد.پدرام سلطانی
محمد لاهوتی ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ نیز ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﻧﺪ برگزاری ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮔﻔﺖ: ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﯾﯿﺴﻪ ﻭ ﻫﯿﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﯾﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻭﯼ (ﻧﺎﯾﺐ ﺭﯾﯿﺴﯽ، ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻨﺸﯽ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﯾﯿﺴﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍ ﻧﺸﻮﺩ، همچناﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ بیان ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ (ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﯿﻢ) ﺍﺳﺖ، ﺍبراز ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﺎﻧگونه که ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ گذشته، ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ نیز ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻔظ شود.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﻧﺎ، ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻼ ﻝ ﭘﻮﺭ ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻬﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ امسال ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺍﻋﻼ ﻡ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﯾﯿﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻃﻼ ﻋﯿﻪ ﺍﯼ، ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ، تاکید ﮐﺮﺩ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﻭ ﺳﻼ ﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮕﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
با توجه به وضعیت جسمی جلال پور، ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ وی ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻭ این سبب شد تا ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯼتر ﺷود.

فهرست