تعیین سقف 13 سال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. تعیین سقف 13 سال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این قانون 100درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت 10 سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال از مالیات معاف است.
همچنین در صورت استقرار این واحدها در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میزان معافیت در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13 سال و در سایر مناطق به 7 سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.
همچنین نگاهی به شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت در این قانون نشان می دهد که برای این کار تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذی ربط باید مربوط به تاریخ یکم فروردین امسال به بعد باشد.
استقرار نداشتن واحد تولیدی و معدنی در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان و نیز مستقر نبودن در شعاع 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از 300 هزار نفر به استثنای شهرک ها صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر از دیگر ضروریات برخورداری از این معافیت است.
همچنین قانون گذار شرط استفاده نکردن از معافیت بند (ث) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم را اعمال کرده تا همزمان از دو معافیت استفاده نشود.
در این بند از ماده 132 قانون مالیات های مستقیم آمده است: به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به کشور مورد حمایت قرار می گیرد.
همچنین برای دریافت این معافیت ابراز درآمد حاصل از فعالیت تولیدی یا معدنی، تعلق واحد تولیدی و معدنی به اشخاص حقوقی غیردولتی و تسلیم اظهارامه، دفاتر قانون و اسناد و مدارک حسابداری ضروری است.
دارندگان این واحدهای تولیدی و معدنی باید بدانند که منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی است و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.
همچنین تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده است.
بر اساس قانون، درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر نیست و درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی شود.

فهرست